Stadhuis  Rotterdam

Beschikking Wet natuurbescherming, Streefwaalseweg 15 te Pernis Rotterdam

Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om vergunning te verlenen voor het beladen en ontladen van schepen via spoor en wegtransport. De locatie betreft Streefwaalseweg 15, 3195 KN te Pernis Rotterdam.

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn wijzigingen aangebracht.

De beschikking is hier te vinden.

Beroep en inzage De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 7 september 2017 ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na die waarop de beschikking ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00487988. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te hebben gebracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een beroep of verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over de openingstijden en locatie voor het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst Haaglanden en van de Centrale Bibliotheek Rotterdam.

Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.