Stadhuis  Rotterdam

Wijzigingsvergunning G.A. Soetemanweg 97

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende wijzigingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

- G.A. Soetemanweg 97, 3195TC, wijziging van de oorspronkelijke omgevingsvergunning voor uitbreiden van bestaande supermarkt met circa 90 m2. Verder worden 5 garageboxen aan de achterzijde van het pand gesloopt. Aan de zijkant van het pand worden ingevolge de gewijzigde aanvraag 3 nieuwe garageboxen gerealiseerd. (datum besluit 21-12-2017, dossiernummer OMV.17.04.00486).

Bezwaar bij wijzigingsvergunning
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, voor zover het specifiek gaat over de wijziging van het bouwplan ten opzichte van het oorspronkelijke bouwplan, binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening(schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Het originele bericht met alle bijbehorende documenten is hier te vinden.